برنامه ی محاسبه ی فاکتوریل n یا همان n! یکی از کاربردی ترین برنامه هایی است که با c++ میتوان نوشت

این تکه کد ، n! را با تابع بازگشتی محاسبه میکند .

البته این رو هم باید بگم که اگه بخوایم بدون تابع بازگشتی بنویسیم O برنامه بالاتر میره !

#include<iostream>

using namespace std ;

long long fact(int);

int main ()
{
  int n;
  cin>>n;
  cout<<fact(n);
}

long long fact (int x)
{
     if (x!= 0)
      return (x* fact(x - 1));
      return 1;
}