در این مطلب سورس کد بازی Minesweeper به زبان سی پلاس پلاس ( C++ ) را برای شما تدارک دیده ایم !

مزیت این سورس کد ، عدم استفاده از کتابخانه windows.h هست .

بنابراین طبیعتا این کد روی تمامی کامپایلرها و سیستم عامل ها بخوبی کامپایل خواهد شد .

/** ****************** **/
/** Code-Trans.Blog.Ir **/

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdlib.h>
using namespace std; int bomb_count, checkx, checky; const int sizex = 10, sizey = 10; bool lose; class Grid { public: bool has_bomb, marked; Grid(void) { has_bomb = false; marked = false; } }; void drawBoad(Grid board[sizex][sizey]) { // _0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_ // 0|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 1|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 2|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 3|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 4|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 5|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 6|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 7|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 8|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| // 9|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| //This draws the top line cout << " _"; for (int i = 0; i < sizex; i++) { cout << i << "_"; } cout << endl; //This draws the body for (int y = 0; y < sizey; y++) { cout << y << "|"; for (int x = 0; x < sizex; x++) { if (board[x][y].has_bomb && board[x][y].marked) { cout << "!|"; } if (board[x][y].has_bomb) { cout << "b|"; } else if (board[x][y].marked) { cout << "x|"; } else { cout << "_|"; } } cout << endl; } } int main() { cout<<"This File Is Downloaded From :\ncode-trans.blog.ir\n"; lose = false; bomb_count = 15; checkx = 0; checky = 0; Grid gameboard[sizex][sizey]; for (int i = 0; i < bomb_count; i++) { int xpos = rand() % 10; int ypos = rand() % 10; if (gameboard[xpos][ypos].has_bomb == false) { gameboard[xpos][ypos].has_bomb = true; } else { i--; } } drawBoad(gameboard); cout << endl; while (lose != true) { cout << "Input x grid to check." << endl; cin >> checkx; cout << endl << "Input y grid to check." << endl; cin >> checky; if (gameboard[checkx - 1][checky - 1].has_bomb == true) { cout << "Boom!"; lose = true; } else { cout << "Try again." << endl; } gameboard[checkx - 1][checky - 1].marked = true; cout << endl; drawBoad(gameboard); cout << endl; } return 0; }

همچنین شما میتونید این برنامه را از لینک زیر دانلود کنید :