یکی از رایج ترین تمرینات برنامه نویسی دانشگاه ها و دبیرستان ها چاپ ستاره ها به شکل های مختلف هست .

در این مطلب یک سری از مسائل منتخب چاپ ستاره را با هم مرور می‌کنیم ...

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cout<<"Enter The Size Of Shape: \n";
  cin>>n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++){
    for(int j = 1 ; j <= i ; j++)
      cout<<"*";
    for(int j = n-i ; j >= 0 ; j--)
      cout<<" ";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cout<<"Enter The Size Of Shape: \n";
  cin>>n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++){
    for(int j = n ; j > i ; j--)
      cout<<" ";
    for(int k = 1 ; k <= i ; k++)
      cout<<"*";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cout<<"Enter The Size Of Shape: \n";
  cin>>n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++) {
    for(int j = n-i ; j >= 0 ; j--)
      cout<<"*";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cout<<"Enter The Size Of Shape: \n";
  cin>>n;
  for(int i = 1 ; i <= n ; i++) {
    for(int j = i ; j < n ; j++)
      cout<<" ";
    for(int j = 0 ; j < 2*i-1 ; j++)
      cout<<"*";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n;
  cout<<"Enter The Size Of Shape: \n";
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++) {
    for(int j=0;j<(n-i-1);j++)
      cout<<" ";
    for(int j=0;j<(2*i+1);j++)
      cout<<"*";
    cout<<"\n";
  }
  for(int i=0;i<n-1;i++) {
    for(int j=0;j<=i;j++)
      cout<<" ";
    for(int j=(2*n-2*i-3);j>0;j--)
      cout<<"*";
    cout<<"\n";
  }
  return 0;
}

اگه برنامه و حالتی از نوع چاپ ستاره هست که بهش نیاز پیدا کردید ولی توی این لیست نبود توی نظرات بگید تا به پست اضافه بشه .

ممنون