سوال اول - آسمان شکر آباد

سوال دوم - مصاحبه با وزیران

سوال سوم - وزیر و تقسیم زمین

سوال چهارم - کیا عاشق می‌شود

سوال پنجم - استاد و بهلول

سوال ششم - سفر بیا