این برنامه از کتابخانه ی math.h هم استفاده میکنه

به نظر من این تیکه کد ، خیلی برای حل مسائل PE حیاتی هست ...

حتی اگه میتونید سعی کنید برنامه رو حفظ کنید چشمک

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

unsigned int getLength(int);

int main ()
{
	int n;
	cin>>n;
	cout<<getLength(n);
}

unsigned int getLength(int num)
{
  int length;
  if (num == 0) 
  {
    length = 1;
  } 
  else 
  {  
    length = (int)log10(fabs(num)) + 1;
    if (num < 0) length++;
  }
  return length;
}