لینک سوال در code-trans

راه حل در زبان C++

راه حل در زبان Python

راه حل در زبان C#
راه حل در زبان JAVA

راه حل در زبان Ruby